Zadania namiestnictwa

Wprowadzanie, realizacja i ocena propozycji programowych
 
-zapoznanie drużynowych z treścią i pomocami programów przedstawianych przez hufiec, chorągiew i Główną Kwaterę ZHP,
-przygotowanie drużynowych do realizacji programów ZHP poprzez dostarczanie nowych propozycji programowych; wprowadzenie ich na zbiórkach namiestnictw, pomoc w dostosowaniu programów GK ZHP, chorągwi i hufca do potrzeb i możliwości drużyn,
-wypracowywanie i upowszechnianie środowiskowych rozwiązań programowych,
-inspirowanie nowych rozwiązań programowych, opracowywanie materiałów wzbogacających pracę drużyn,
-przygotowanie drużynowych do zaplanowania pracy drużyny z wykorzystaniem proponowanych programów
- organizowanie spotkań drużynowych , poświęconych analizie działań drużyny – jej potrzeb i możliwości będących wstępem do opracowania planu pracy drużyny oraz wprowadzających nowe programy,
- Wymiana między środowiskami i rozwijanie ciekawych inicjatyw i pomysłów związanych z realizacją programu
Wymiana pomysłów, spostrzeżeń, promowanie ciekawych nowatorskich rozwiązań i form pracy organizowanie zbiórek pokazowych, inspirowanie drużyn do podejmowania nowych propozycji programowych 
Wzbogacanie warsztatu metodycznego drużynowych
- przygotowywanie i organizowanie warsztatów metodycznych oraz repertuarowych - różnorodnych form rozwijających i pogłębiających wiedzę i umiejętności drużynowych, treści warsztatów powinny wynikać z potrzeby środowisk , organizowanie spotkań ze specjalistami, prowadzenie banku pomysłów, 
- przygotowywanie i dostarczanie materiałów metodycznych, prowadzenie doradztwa metodycznego, 
- stworzenie banku repertuarowego, wyrabianie nawyków korzystania z prasy fachowej, zebranie i wskazanie określonego materiału do pracy z drużynami czy gromadami, sporządzenie informacji bibliograficznej, stosowanie na zbiórkach namiestnictwa, bądź innych spotkaniach drużynowych przerywników w postaci ćwiczeń, gier i zabaw zawartych w czasopismach, zebranie materiałów tematycznych i pogrupowanie ich w teczkach wg bloków lub treści np. oddzielnie cykle, zbiórki pojedyncze, metodyka, problemy psychologiczne, piosenki, pląsy inne,

Wspieranie rozwoju osobowego i instruktorskiego drużynowych
-stałego rozwoju osobistego
 
- każdy drużynowy to nie tylko harcerka czy harcerz, ale też uczeń, student czy pracownik oraz członek rodziny - syn, córka, mąż-ojciec czy matka- żona, każda z pełnionych przez nas ról społecznych wymaga posiadania innej wiedzy, czy umiejętności. Żaden dobry namiestnik nie może o tym zapominać! Wspierając drużynowych w np. przygotowaniu próby na wyższy stopień instruktorski należy podkreślać wagę zadań, których realizacja wzmocni inne role społeczne /inne niż harcerskie/ naszych podopiecznych, które pozwolą im rozwijać się w dziedzinach związanych nie tylko z działalnością w ZHP 
- organizujmy spotkania ze specjalistami nie tylko harcerskimi, ale też takimi którzy mogą wzbogacić naszą wiedzę w dziedzinach istotnych dla drużynowych jako członków rodzin i społeczeństwa. 

-stałego rozwoju instruktorskiego 
- jak wykazują badania większość instruktorów po kursie drużynowych jest dobrze przygotowana do pracy z dziećmi czy młodzieżą na okres około półtora roku , później niestety pomysły się wyczerpują i motywacja do intensywnej działalności słabnie - w tym okresie niezbędny jest udział w kolejnych formach dokształcania i rolą namiestnika jest monitorowanie tego rodzaju procesów rozwoju instruktorów,
- informowanie namiestnictwa o formach szkoleń organizowanych w hufcu, w Chorągwi czy w CSI oraz motywowanie do udziału w wybranej a indywidualnie dobranej dla danego drużynowego formie
wspieranie drużynowych zdobywających wyższe stopnie instruktorskie poprzez dobór opiekunów prób, pomoc metodyczną, dostarczanie materiałów programowo-metodycznych, promowanie najciekawszych zrealizowanych zadań,
Reprezentowanie drużynowych na posiedzeniach Komendy Hufca oraz w środowisku zewnętrznym 
- zespół namiestnictwa powinien być również rzecznikiem spraw drużynowych na posiedzeniach Komendy Hufca, Komisji Rewizyjnej czy innych zespołów - dbać o przepływ informacji między namiestnictwem, a zespołami hufca, dobrą opinię o pracy wychowawczej i organizacyjnej drużyn,
- współpraca ze środowiskiem zewnętrznym - współpraca z różnymi organizacjami, instytucjami i ciekawymi ludźmi, stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych działań, promowanie harcerskich przedsięwzięć w środowisku zewnętrznym, współpraca z mediami.
Realizacja zadań namiestnictwa powinna być koordynowana przez namiestnika przy pomocy zespołu namiestnictwa!