Współpraca namiestnictwa z...

 • Zespołem Kształcenia:
-organizacja kursów zastępowych, przybocznych, drużynowych;
-organizacja warsztatów metodycznych,
-realizacja prób na stopnie instruktorskie,
-opracowanie materiałów metodycznych i ich upowszechnienie,
-organizacja form szkoleniowych w odpowiedzi na potrzeby środowiska,
 • Komisją Stopni Instruktorskich:
-w plan pracy namiestnictwa włączać zadania prób na stopnie instruktorskie,
-wspieranie rozwoju instruktorów,
-motywacja i wsparcie,
-rozpowszechnianie materiałów metodycznych opracowywanych przez instruktorów w ramach prób na stopnie;
 • Zespołem Kwatermistrzowskim:
-organizacja tak zwanych zastępów, grup kwatermistrzowskich,
-organizacja warsztatów kwatermistrzowskich,
-organizacja zajęć na temat umiejętnego gospodarowania,
-organizowanie szkoleń finansowych,
-organizacja akcji zarobkowych,
-zajęcia z zakresu dokumentacji finansowej;
 • Komendą Hufca:
-akceptacja planu pracy,
-sprawozdania z przeprowadzonych imprez,
-kursy, warsztaty – wspieranie w organizacji,
-zapewnienie finansów na przeprowadzenie zaplanowanych imprez,
-integracja z innymi zespołami funkcjonującymi w hufcu,
-wymiana doświadczeń,
-wsparcie ;
 • Zespołem Zagranicznym:
-propozycje kursów, szkoleń językowych,
-udział w formie zagranicznej – jako forma nagrody,
-kontakty z ruchem skautowym,
-zdobywanie i rozwijanie wiedzy,
-poszerzanie horyzontów; 
 • Kapitułą Honorowej Odznaki Hufca :
-czuwanie nad obrzędowym przyznawaniem odznaczeń,
-współdecydowanie i rozpatrywanie możliwości przyznania lub odrzucenia odznak i odznaczeń;
 • Sztabem HA :
-przekazywanie informacji związanych z organizacją różnych form letniego wypoczynku,
-bank baz obozowych,
-zapewnienie kadry,
-akcja rekrutacyjna,
-wizytacja jednostek obozowych,
-bank pomysłów np.: fabuł obozowych;
 • Sztabem HAZ :
-zapewnienie kadry,
-sprawy organizacyjne,
-akcja rekrutacyjna,
-wizytacje i odwiedziny zimowisk,
-organizacja baz zimy w mieście;
 • Kręgiem (kręgami) instruktorskim:
-poszerzanie wiedzy na tematy „instruktorskie”;
-możliwość samorozwoju,
-pomoc i wsparcie w zdobywaniu stopni,
-wspieranie pracy namiestnictwa,
-organizacja obrzędowych uroczystości składania Zobowiązania Instruktorskiego,
-organizacja różnorodnych warsztatów,
-„tworzenie więzi”;
 • Komisją Rewizyjną Hufca:
-współdziałanie w ramach kontroli działań drużyn,
-kontrola realizacji planów i programów drużyn,
-wizytacje HAL i HAZ,
-opracowywanie wniosków powizytacyjnych,
-nadzór nad realizacją wniosków;
 • Zespołem Promocji:
-wspólna organizacja imprez otwartych, miejskich,
-pozyskiwanie sojuszników i sponsorów,
-organizacja pokazów specjalności,
-udział w przedsięwzięciach hufcowych i promowanie ich,
-współpraca z drużyną sztandarową,
 • Harcerską Służbą Informacyjna:
-przekazywanie informacji,
-dostarczanie i zbieranie różnego rodzaju materiałów i informacji,
-tworzenie i aktualizacja gazety hufcowej, bazy danych, strony www, itp.;
 • Zespołem Organizacyjnym:
-organizacja imprez hufcowych,
-organizacja kursów i warsztatów,
-wytyczenie pola działania drużyn i namiestnictw,
-wspieranie w organizacji akcji zarobkowych,
-pomoc w organizacji biwaków, zimowisk, obozów, itp.;
 • Kręgiem Seniora:
-organizacja wspólnych imprez z okazji Dnia Myśli Braterskiej, wieczornic, itp.;
-tworzenie izby tradycji,
-wydawanie gazetki okolicznościowej,
-wymiana doświadczeń;
 • Kapitułą Stopni Harcerskich:
-organizacja zbiórek, imprez , na których jest możliwość realizacji zadań prób
na stopnie,
-organizacja warsztatów dla drużynowych : Jak skutecznie motywować do 
zdobywania stopni harcerskich? Jak zdobywać stopnie harcerskie?
-pomoc, wsparcie, doradzanie w doborze zadań i układaniu prób na stopnie;
 • Sądem Harcerskim:
-poszukiwanie rozwiązań i kompromisów w konfliktowych sytuacjach,
-wsparcie w rozwiązywaniu hufcowych konfliktów i sporów,
-opracowywanie opinii na temat konkretnych osób;
 • Zespołem Specjalności:
-promocja specjalności,
-proponowanie specjalności,
-opracowywanie materiałów na temat specjalności,
-specjalnościowe imprezy namiestnictwa,
-organizowanie kursów na uprawnienia specjalnościowe,
-motywowanie i wspieranie w zdobywaniu uprawnień państwowych,
-współpraca z odpowiednimi zespołami w chorągwi i na szczeblu centralnym;
 • Komisją Historyczną:
-wsparcie przy organizacji Kampanii Bohater,
-wieczornice, ogniska, kominki na tematy historyczne,
-materiały metodyczne związane z historią,
-organizacja imprez i przedsięwzięć historycznych;
 • Kołem Przyjaciół Harcerstwa:
-wspieranie, pomoc, 
-promocja ZHP wśród niezrzeszonych,
-wymiana doświadczeń,
-ciekawe osoby – „Gwóźdź Imprezy”,
-pozyskiwanie sponsorów i sojuszników;
 • Innymi Namiestnictwami:
-organizacja wspólnych imprez,
-współpraca przy realizacji zadań hufcowych,
-rozwijanie kontaktów między drużynowymi z różnych pionów wiekowych.